Wat is parallelle distributie

Wat is parallelle distributie

Parallelle distributie is de distributie van een centraal toegelaten geneesmiddel van de ene lidstaat naar de andere door een farmaceutisch bedrijf, onafhankelijk van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Het wordt "parallel" genoemd omdat het parallel plaatsvindt met het distributienetwerk dat de producenten in een bepaalde lidstaat hebben opgezet, maar dit zijn producten die identiek zijn aan die welke worden verkocht door de officiële distributienetwerken.

In Europa is de parallelle distributie van originele geneesmiddelen gebaseerd op het vrije verkeer van goederen, overeenkomstig de artikelen 28 en 30 VWEU en op de "regionale uitputtingsdoctrine". Wanneer een geneesmiddel door de rechthebbende of met zijn toestemming in de handel wordt gebracht in een lidstaat, kan deze zich dus niet verzetten tegen de uitvoer van hetzelfde geneesmiddel naar een andere lidstaat.

Hoewel de term "invoer" het grootste deel van zijn relevantie heeft verloren vanwege de ontwikkeling van de interne markt en de huidige terminologie "intracommunautair handelsverkeer" is, wordt om praktische redenen de term "invoer" nog steeds op Europees niveau gebruikt. Dit gebeurt in het communiqué over de invoer van geneesmiddelen waarvoor al vergunningen voor het in de handel brengen zijn verleend (COM / 2003/0839 def.).

Parallelle distributie is mogelijk wanneer er prijsverschillen zijn.

Het parallel gedistribueerde geneesmiddel biedt concurrentie voor het identieke geneesmiddel, verkocht door de fabrikant of door de lokale licentiehouder. Het resulterende prijsverschil wordt overgedragen aan de patiënt of het socialezekerheidsstelsel.

Parallelle distributeurs zijn onderworpen aan dezelfde wettelijke vereisten als producenten van merkproducten of generieke producten en worden onderworpen aan periodieke controles door de relevante nationale en Europese regelgevende instanties.

Parallelle toediening van geneesmiddelen biedt aanzienlijke besparingen voor overheden, zorgverzekeraars en patiënten, waardoor originele en innovatieve geneesmiddelen tegen lagere kosten beschikbaar worden gesteld.
https://adem-romania.ro/
https://www.eaepc.org/